Закон за собствеността
Държавна и общинска собственост, частна собственост, етажна собственост, ограничения в собствеността, владеене, придобиване и изгубване правото на собственост и др.

виж повече »
Закон за търговския регистър
Общи положения, регистърно производство и ред за издаване на удостоверения за европейски дружества и др.

виж повече »
Закон за задълженията и договорите
Обща част, основни правила, източници на задължения

виж повече »
Търговски закон
Общи положения, търговски регистър, търговска фирма и седалище, предприятия и сделки с тях

виж повече »
ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност
ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.)

виж повече »